بنیاد ایران شناسی

دوتار ایرانی ثبت جهانی شد

بنیاد ایران شناسی

پرونده مهارتهای سنتی ساختن و نواختن دوتار در چهاردهمین اجلاس کمیته میراث بشری ناملموس یونسکو- در کلمبیا- در فهرست میراث جهانی قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی بنیاد ایرانشناسی، به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، در اجلاس میراث جهانی یونسکو پرونده مهارتهای سنتی ساختن و نواختن دوتار که از سوی ایران ارائه شده بود، با نظر موافق اعضای کمیته، در فهرست یونسکو ثبت جهانی شد.
آقای محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور پس از اعلام موافقت کمیته میراث بشری ناملموس یونسکو با ثبت جهانی دوتار ایرانی، چنین بیان کرد: «دوتار ایرانی یکی از مهمترین و کهنترین ابزارهای موسیقی ایرانی است که طی قرنها در گستره پهناوری از ایران نواخته میشده و هم اکنون نیز از جمله سازهای موسیقایی معاصر ایران است. ثبت جهانی دو تار با هدف دوستی، صلح و احترام بیشتر به تنوع فرهنگی و خلاقیتهای بشری و حاملان سنت نواختن و ساختن دوتار ایرانی در میان اقوام مختلف صورت گرفته است.»
مهارتهای سنتی ساختن و نواختن دوتار در زمره قدیمیترین، رایجترین و محبوبترین ابزار موسیقی کشور است که بشکل گسترده رواج دارد. دوتار یکی از مهمترین سازهای زهی- زخمه‌ای فولکلوریک جوامع محلی روستایی و شهری ایران است و بشکل یک کاسه از جنس چوب توت و دسته‌ای بلند از جنس چوب زردآلو یا گردو ساخته میشود. خاطر نشان میسازد، ایران پیش از این، پرونده ردیف موسیقیهای ایرانی، موسیقی بخشیهای خراسان و هنر ساختن و نواختن کمانچه را، در فهرست میراث ناملموس جهانی به ثبت رسانده و این چهاردهمین پرونده میراث ناملموس ایران است که به ثبت جهانی رسیده است.

روابط عمومی بنیاد ایرانشناسی