بنیاد ایران شناسی

چهارمین شماره فصلنامه «گزارش ایرا‌نشناسی»
بر روی تارنمای بنیاد ایرانشناسی بارگزاری شد

تازه‌ترین شماره فصلنامه الکترونیکی بنیاد ایرانشناسی با عنوان چهارمین فصلنامه «گزارش ایرانشناسی» بر روی تارنمای بنیاد بارگزاری شد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ایرانشناسی، مطالب ارائه شده در این شماره عبارت است از:
- مصاحبه با آقای دکتر غلامرضا اعوانی، عضو هیئت امنای بنیاد ایرانشناسی؛
- اخبار و رویدادهای ایران و جهان در حوزههای فرهنگ و هنر، کشفیات باستانشناسی، حکمت و فلسفه، ادبیات،‌ جغرافیا،‌ تاریخ، میراث فرهنگی و گردشگری؛
- مناسبتهای فصل تابستان؛
- ویژه نامه محرم و ...
شایان ذکر است بنیاد ایرانشناسی در این شماره از فصلنامه، «جدول گاهنگاری تطبیقی ایران و جهان» که بشدت مورد توجه و استقبال دانش پژوهان داخلی و خارجی قرار گرفت و در ادامه این راه و با تأکید حضرت آیت الله سیدمحمد خامنه ای، رئیس محترم بنیاد ایرانشناسی بنا را بر بررسی دقیق منطقه زاگرس قرار داده است را بعنوان یکی از گزارشهای اصلی این شماره، به خوانندگان گرامی عرضه میدارد.