بنیاد ایران شناسی

برگزاری بيست و ششمین نشست اعضای محترم هیئت امنای بنیاد ایرانشناسینشست اعضای محترم هیئت امنای بنیاد ایرانشناسی، به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمد خامنه‌ای، بیستم اسفندماه 1397 برگزار شد. به گزارش روابط عمومی بنیاد ایرانشناسی، در این نشست اعضا به بحث و بررسی بر روی مواردی از مباحث پژوهشی، اداری و مالی مطرح در دستور جلسه پرداخته و موارد مذكور را بتصویب رساندند.
پایان بخش این نشست، ارائه گزارش عملکرد بنیاد ایرانشناسی و نیز تقدیر و تجلیل از خدمات یکسال گذشته اعضای محترم هیئت امنای بنیاد، از سوی آیت‌ا... سیدمحمد خامنه‌ای و همچنین تقدیر هیئت امنا از رئیس بنیاد ایرانشناسی و فعالیتهای بنیاد در سال جاری بود.