بنیاد ایران شناسی

انتصاب دكتر عباس قدیمی‌قیداری به سمت سرپرست
بنیاد ایرانشناسی، شعبه استان آذربایجان‌شرقیدر اجرای ماده هفت آییننامه تشكیل و اداره شعبه‌های بنیاد ایرانشناسی و با توجه به پیشنهاد استاندار محترم استان آذربایجان‌شرقی، جناب آقای دكتر عباس قدیمی‌قیداری، به سمت سرپرست بنیاد ایرانشناسی (شعبه استان آذربایجان‌شرقی) منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ایرانشناسی، در این حكم ضمن آرزوی موفقیت برای جناب آقای دكتر قدیمی‌قیداری به اداره امور شعبه، مطابق با ضوابط و سیاستهای بنیاد ایرانشناسی، بر انجام برنامه‌های پژوهشی مصوب شورای پژوهشی بنیاد ایرانشناسی، انجام امور محوله از سوی مركز، در چهارچوب اساسنامه بنیاد، سامانمند ساختن پژوهشهای مربوط به استان و‌... تأكید شده است. همچنین از سرپرست قبلی آقای محمود رنجبر ، به پاس تلاشهایشان در پیشبرد اهداف بنیاد در طول دوره مسئولیت، تقدیر و تشكر شد.
خاطر نشان میسازد، آقای عباس قدیمی‌قیداری، دارای درجه دکتری در رشته تاریخ ایران در دوره اسلامی است و در حال حاضر دانشیاری گروه تاریخ در دانشگاه تبریز را برعهده دارد.