بنیاد ایران شناسی

دیدار و گفتگوی مسئولان بنیاد ایرانشناسی با مدیران و کارشناسان دانشگاه شهید بهشتیجمعی از مدیران و کارشناسان دانشگاه شهید بهشتی با مدیران واحد تحصیلات تکمیلی و سرپرست معاونت پژوهشی بنیاد ایرانشناسی، دوازدهم دیماه 1397، دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومی بنیاد ایرانشناسی، در این دیدار که در راستای بحث و بررسی پیرامون برخی مشکلات صنفی دانشجویان ترتیب داده شده بود، به بررسی پیرامون مسائل و مشکلات سیستم گلستان، پیشخوان خدمات دانشجویی، دسترسیهای مدیران و مسئولان آموزش دانشگاه شهید بهشتی به سیستم گلستان و ... پرداخته شد.
در پایان این دیدار نیز، مسئولان دانشگاه شهید بهشتی از نمایشگاههای دائمی بنیاد ایرانشناسی و همچنین سایت دانشجویی بنیاد، بازدید بعمل آوردند.

گزارش تصویری از دیدار و گفتگوی مسئولان بنیاد ایرانشناسی
با مدیران و کارشناسان دانشگاه شهید بهشتی»