بنیاد ایران شناسی

بنیاد ایران شناسی ششمین نشست از سلسله نشست های «دوشنبه ‏های ایران شناسی» را برگزار میکند:
«زاگرس در دوران پارینه‌سنگی، نگاهی به شواهد باستان شناختی و دیرین محیط»

بنیاد ایرانشناسی بعنوان مهمترین مرجع و مرکز شناخت و شناساندن ایران، بر آن است تا تحقیقات و پژوهشهای بدیع و چند جانبه ای را بدنبال تحقیقات صورت گرفته در زمینة گاهنگاری مناطق تاریخی ایران بثمر رساند. با توجه به اهمیت منطقة زاگرس در تدوین، شکلگیری و پیشروی فرهنگ و تمدن ایرانی، طرح پژوهشی «زاگرس‏ شناسی» در دستور کار بنیاد میباشد، که در همین راستا، ششمین نشست از سلسله نشستهای هفتگی دوشنبه‌های ایرانشناسی، با موضوع: «زاگرس در دوران پارینه‌سنگی، نگاهی به شواهد باستانشناختی و دیرین محیط» در بنیاد ایرانشناسی برگزار میشود.

به گزارش روابط عمومی بنیاد ایرانشناسی، این نشست نخستین برنامه از دستاوردهای بنیاد در طرح «زاگرس ‌شناسی» میباشد که، در جریان برگزاری آن پژوهشگران با محورهای زیر به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت:

لازم به ذکر است، برآیند تحقیقات بنیاد ایرانشناسی در حوزه «باستان شناسی زاگرس» بزودی در غالب چند جلد کتاب ارائه خواهد شد. همچنین پژوهشها در دیگر زمینه‏ های فرهنگی و اجتماعیِ زاگرس، در دستور کار مجموعه بنیاد ایرا‏نشناسی میباشد.